跳到主要內容區塊
:::

活動快報

起始活動日期:2023/09/22
發佈日期:2023/09/22類別:最新訊息
活動訊息:Pagpapatatag ng Kaalaman ng mga Employer at Migranteng Manggagawa Ukol sa Proteksyon ng Personal na Impormasyon(Mga Bagong Channel ng Konsultasyon at Ligal na Epekto)

內容:

▎Pagpapatatag ng Kaalaman ng mga Employer at Migranteng Manggagawa Ukol sa Proteksyon ng Personal na Impormasyon

Alamin ang 3 na Key Points

1.Mga angkop na hakbang upang maprotektahan at maiwasang manakaw, mabago, masira, o ma-leak ang personal na impormasyon.

X Ang isang kumpanyang may aktibidad kung saan ang pagbahagi ng impormasyon ng 3 empleyado ay may kapalit na isang katangi-tanging regalo. Si M, isang migranteng manggagawa, ay nagbahagi ng impormasyon ng kanyang 3 kaibigang migranteng manggagawa at nang dahil dito ay natatawagan sila ng kumpanya upang makapag-promote sa telepono.

2.Ang pagkalap, pagproseso, o paggamit ng personal na impormasyon ay dapat sumunod sa pamamaraan na nakasaad sa Personal Information Protection Act.

X Ang isang migranteng manggagawa na nangangalaga ng pamilya ay ibino-broadcast ang kanyang pang-araw-araw na pangangalaga ng isang lola.

※ Ang mga larawan ay personal na impormasyon. Kung ikaw ay nag-broadcast ng live at kumuha ng litrato nang walang pahintulot at ibinahagi ito sa Internet, ito ay isang paglabag sa Personal Information Protection Act.

3.Ang mga domestic workers, employers, at mga miyembro ng pamilya ay dapat magkasundo nang pasalita o nakasulat ukol sa mga obligasyong kalakip ng pagiging kumpidensyal ng personal na impormasyon.

X Ang domestic worker ng isang sikat na Internet celebrity ay ibinahagi sa media ang sakit ng anak ng celebrity na ito.

Paalala sa mga Employer at Migranteng Manggagawaิ

•Kung ang pagkolekta ng mga personal na impormasyon ay hindi naisagawa alinsunod sa batas o sa partikular na layunin, ang mga lokal na pamahalaan ay maaaring magpataw ng multa mula NT$50,000~NT$500,000 at ipag-utos na magsagawa ng kinakailangang pagbago. Sa oras na hindi nakumpleto ang mga pagbabago sa loob ng nakatakdang oras ay maaaring mapatawan muli ng multa ayon sa kaso.
•Kung ang Personal Information Protection Act ay nalabag at ang mga personal na impormasyon ay iligal na nagamit, dapat managot at magbayad ng NT$20,000 hanggang NT$5,000,000.

Para sa anumang katanungan ay mangyaring tumawag sa 1955 hotline o humingi ng tulong sa mga lokal na pamahalaan.้

【Karapatang Tumanggi sa mga Komersyal na Marketing】

Upang maprotektahan ang mga personal na impormasyon at masigurong hindi ito magamit ng mga ahensyang hindi kasama ng gobyerno, nakasaad sa Personal Information Protection Act na dapat sumunod ang mga non-government agencies ay dapat 

Alituntunin sa Pagtanggi sa Komersyal na Marketing

•Sa oras na tumanggi ang isang tao, dapat na itigil ang paggamit ng kanyang personal na impormasyon.

•Magbigay ng libre, mabilis, at madaliang paraan upang makatanggi ang mga tao, tulad ng toll-free number, libreng pagbalik ng sulat, atbp.์

•Ang pagtanggi ng isang indibidwal sa marketing ay dapat na itala at dapat na sagutin ito ng kumpirmasyon sa pagtanggap ng kaynang pagtanggi at ang pagtigil sa pagbigay sa kanya ng mga komersyal na marketing.

Halimbawa

Nakatanggap si Chen Jun ng tawag mula sa isang ahensya at malinaw nitong tinanggihan ang pagtanggap ng mga marketing sa hinaharap. Ang ahensya ay dapat na itigil ang marketing kay Chen Jun.

Paalala sa mga Employer at Migranteng Manggagawaิ

Kung ang isang ahensya ay lumabag sa mga 「Alituntunin sa Pagtanggi sa Komersyal na Marketing」, maaari itong iulat sa 1955 hotline upang ipaimbestiga sa mga lokal na labor unit.