跳至主要內容
:::
~
~

Quy trình phục vụ trả lời tin nhắn tự động online của đường dây tư vấn và khiếu nại của lao động nước ngoài 1955, vui lòng tham khảo tại đây: https://fw.wda.gov.tw/wda-employer/home/activity/2c95efb37a605644017a60972c650023

  • Ngày công bố phát hành :2021/08/11
  • Ngày cập nhật :2021/08/15

Được. Hãy tận dụng ứng dụng “LINE@移點通” đa ngôn ngữ (tìm tài khoản chính thức của Line “1955-LINE” và kết bạn), hoặc tính năng trả lời tự động trên “Trang web thông tin bảo vệ quyền lợi lực lượng lao động xuyên quốc gia”, sẽ có chuyên viên online trả lời tin nhắn tự động.

  • Ngày công bố phát hành :2021/08/11
  • Ngày cập nhật :2021/08/15

Bạn có thể tìm “1955hotline移工專線”, đây là Facebook đăng thông tin bằng tiếng mẹ đẻ của lao động nước ngoài. Website: https://www.facebook.com/1955hotline%E7%A7%BB%E5%B7%A5%E5%B0%88%E7%B7%9A-103449335260905

  • Ngày công bố phát hành :2021/08/11
  • Ngày cập nhật :2021/08/15

Để tiện cho lao động nước ngoài, chủ thuê, công ty môi giới và người dân tìm hiểu về việc tuyển dụng chuyên gia nước ngoài và lao động nước ngoài, bảo vệ quyền lợi và những điều cần chú ý, Bộ Lao động đã Bộ đã thành lập "Trang web thông tin bảo vệ quyền lợi lực lượng lao động xuyên quốc gia” đa ngôn ngữ (tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Indonesia, tiếng Việt, tiếng Thái) , đồng thời còn có chuyên mục tuyên truyền phòng chống dịch, ngoài ra, để chủ động thông báo đẩy cho lao động nước ngoài, Bộ Lao động đã cung cấp ứng ứng dụng “LINE@移點通” đa ngôn ngữ (tìm tài khoản chính thức của Line “1955-LINE” và kết bạn), đồng thời còn ra mắt nền tảng giao tiếp Facebook (FB, vui lòng tìm kiếm 1955hotline移工專線).

  • Ngày công bố phát hành :2021/08/11
  • Ngày cập nhật :2021/08/15