跳至主要內容
:::
~
~

Từ ngày 1/7/2021, theo Nguyên tắc về trình tự chuyển chủ hoặc chuyển việc của những công việc do người nước ngoài được tuyển dụng làm việc theo quy định từ khoản 8 đến khoản 11 thuộc mục 1 điều 46 của Luật Dịch vụ việc làm (dưới đây gọi tắt là Nguyên tắc chuyển chủ), Biện pháp cấp phép và quản lý chủ thuê tuyển dụng lao động nước ngoài (dưới đây gọi tắt là Biện pháp này), có thể nộp lại hồ sơ xin Bộ Lao động làm các thủ tục gồm chuyển chủ sau khi hết hạn, ký tiếp hợp đồng khi hết hạn, chuyển đổi thông thường và ký hợp đồng tuyển dụng mới thông thường.

 • Ngày công bố phát hành :2021/08/11
 • Ngày cập nhật :2021/08/15

Lao động nước ngoài này hoặc chủ sử dụng này, trong vòng 60 ngày kể từ ngày 1/7/2021, có thể nộp hồ sơ lại từ đầu cho Bộ Lao động để xin chuyển đổi, nếu trong thời gian nêu trên không nộp hồ sơ xin, có thể nộp hồ sơ bổ sung cho Bộ Lao động trong vòng 15 ngày sau khi hết thời hạn nêu trên, và giới hạn chỉ được nộp bổ sung 1 lần. Ngoài ra phải đến đơn vị dịch vụ việc làm công lập để làm thủ tục đăng ký chuyển đổi trong vòng 14 ngày từ khi công văn cho phép chuyển đổi lại từ đầu do Bộ Lao động cấp được tống đạt.

 • Ngày công bố phát hành :2021/08/11
 • Ngày cập nhật :2021/08/15

Quy định tạm ngừng phê chuẩn Giấy đồng ý tiếp tục tuyển dụng lấy "ngày cam kết đồng ý" làm mốc, trường hợp từ ngày 5/6/2021 trở về trước đã cam kết đồng ý ký hợp đồng tuyển dụng mới, không thuộc phạm vi phải tạm ngừng chuyển đổi, chính quyền địa phương vẫn sẽ tiếp nhận thông báo về ký hợp đồng tuyển dụng mới với lao động nước ngoài.

 • Ngày công bố phát hành :2021/08/11
 • Ngày cập nhật :2021/08/15

Chủ sử dụng mới và lao động nước ngoài từ ngày 6/6/2021 trở đi đạt được thỏa thuận đồng ý tiếp tục tuyển dụng, nếu lao động nước ngoài trước đó có xảy ra tranh chấp với chủ sử dụng ban đầu, tạm thời không nhận hồ sơ của chủ sử dụng mới; nếu chủ lao động mới đã nộp hồ sơn, Bộ Lao động sẽ không phê chuẩn việc chuyển đổi, và cũng sẽ không cấp giấy phép tuyển dụng mới. Nếu chủ sử dụng mới từ ngày 6/6/2021 trở đi, vẫn đồng ý tuyển dụng lao động nước ngoài, trên nguyên tắc Bộ Lao động sẽ không cấp phép cho tiếp tục tuyển dụng, và do chủ sử dụng mới phải chịu trách nhiệm của chủ sử dụng; nhưng nếu lao động nước ngoài thuộc trường hợp được chuyển đổi ngoại lệ theo công văn giải thích ngày 7/6/2021 của Bộ Lao động, thì không thuộc phạm vi giới hạn này. Những hồ sơ chủ sử dụng lao động mới xin phê chuẩn Giấy đồng ý tiếp tục tuyển dụng sau khi không được phê duyệt, ngoại trừ lao động nước ngoài thuộc trường hợp được chuyển đổi ngoại lệ theo công văn giải thích ngày 7/6/2021 của Bộ Lao động, nếu không đều phải tạm ngừng việc chuyển đổi.

 • Ngày công bố phát hành :2021/08/11
 • Ngày cập nhật :2021/08/15

1. Từ ngày 6/6/2021 tạm ngừng thụ lý hồ sơ xin chuyển chủ hoặc chuyển việc, trường hợp đã làm thủ tục xin đều sẽ không phê chuẩn, nhưng từ ngày 1/7/2021 bắt đầu khôi phục thủ tục xin chuyển chủ chuyển việc cho khán hộ công và lao động giúp việc người nước ngoài diện làm việc tại gia đình. 2. Lao động nước ngoài và chủ sử dụng chưa làm thủ tục với Bộ Lao động xin chuyển chủ hoặc chuyển việc, nếu Bộ Lao động chưa hủy bỏ giấy phép tuyển dụng, việc tuyển dụng vẫn còn hiệu lực, lao động nước ngoài có thể tiếp tục làm việc cho chủ sử dụng đó, nếu thuộc trường hợp được chuyển đổi ngoại lệ theo công văn giải thích ngày 7/6/2021 của Bộ Lao động, được làm thủ tục xin Bộ Lao động cho chuyển chủ hoặc chuyển việc.

 • Ngày công bố phát hành :2021/08/11
 • Ngày cập nhật :2021/08/15

Trường hợp chủ sử dụng và lao động nước ngoài (từ) ngày 6/6/2021 trở đi đạt được cam kết đồng ý tiếp tục tuyển dụng và tiến hành nộp hồ sơ, Bộ Lao động sẽ không phê duyệt cho chuyển chủ hoặc chuyển việc, và cũng không cấp giấy phép tuyển dụng mới. Nếu chủ sử dụng mới (từ) ngày 6/6/2021 trở đi vẫn cam kết đồng ý tiếp tục tuyển dụng lao động nước ngoài, trên nguyên tắc Bộ Lao động sẽ không cấp giấy phép tuyển dụng mới, và do chủ sử dụng mới chịu trách nhiệm của chủ lao động; nhưng nếu lao động thuộc trường hợp được chuyển đổi ngoại lệ theo công văn giải thích ngày 7/6/2021 của Bộ Lao động, và từ ngày 1/7/2021 khôi phục quy định chuyển đổi đối với khán hộ công và lao động giúp việc người nước ngoài diện làm việc tại gia đình, thì không thuộc phạm vi hạn chế này. Những hồ sơ chủ sử dụng lao động mới xin phê chuẩn Giấy đồng ý tiếp tục tuyển dụng sau khi không được phê duyệt, ngoại trừ lao động nước ngoài thuộc trường hợp được chuyển đổi ngoại lệ theo công văn giải thích ngày 7/6/2021 của Bộ Lao động, nếu không đều phải tạm ngừng việc chuyển đổi.

 • Ngày công bố phát hành :2021/08/11
 • Ngày cập nhật :2021/08/15

Được. Phù hợp quy định chủ sử dụng lao động hoặc người được chăm sóc qua đời như trong khoản 1 đến khoản 3 thuộc mục 1 điều 59 của Luật này, sẽ không thuộc phạm vi bị hạn chế phải tạm ngừng chuyển đổi.

 • Ngày công bố phát hành :2021/08/11
 • Ngày cập nhật :2021/08/15

Lao động nước ngoài không thuộc trường hợp được chuyển đổi ngoại lệ theo công văn giải thích ngày 7/6/2021 của Bộ Lao động, Bộ Lao động sẽ không phê chuẩn Giấy đồng ý tiếp tục tuyển dụng của chủ sử dụng mới, và do chủ sử dụng mới chịu trách nhiệm của chủ sử dụng đối với lao động nước ngoài. Sau khi không phê chuẩn Giấy đồng ý tiếp tục tuyển dụng, theo công văn giải thích ngày 7/6/2021 của Bộ Lao động, trên nguyên tắc sẽ không đồng ý cho chuyển đổi.

 • Ngày công bố phát hành :2021/08/11
 • Ngày cập nhật :2021/08/15

Được. Trường hợp ngày cam kết đồng ý ký hợp đồng tuyển dụng mới của chủ sử dụng và lao động nước ngoài là trước ngày 5/6/2021, hoặc khán hộ công gia đình và lao động giúp việc gia đình kể từ ngày 1/7/2021, không thuộc giới hạn bị tạm ngừng chuyển đổi, có thể tiếp tục làm việc cho chủ sử dụng lao động mới.

 • Ngày công bố phát hành :2021/08/11
 • Ngày cập nhật :2021/08/15

Chủ sử dụng mới và lao động nước ngoài từ ngày 5/6/2021 trở về trước đã ký cam kết đồng ý về việc ký hợp đồng tuyển dụng đồng mới , và đã làm thủ tục xin Bộ Lao động phê chuẩn cho ký tiếp hợp đồng tuyển dụng mới, nhưng do chủ sử dụng mới không đáp ứng đủ điều kiện được tuyển dụng lao động nước ngoài, trong quá trình thẩm tra phát hiện chủ sử dụng mới vi phạm Luật này hoặc các quy định liên quan, lao động nước ngoài có thể được chuyển đổi ngoại lệ theo công văn giải thích ngày 7/6/2021 của Bộ Lao động.

 • Ngày công bố phát hành :2021/08/11
 • Ngày cập nhật :2021/08/15

Kể từ ngày 13/7/2021, theo quy định của Nguyên tắc chuyển chủ và Giấy phép chủ sử dụng tuyển dụng người nước ngoài và thể lệ quản lý, phải nộp đơn lại với Bộ Lao động để xin làm thủ tục chuyển đổi chủ khi hết hạn hợp đồng, tiếp tục tuyển dụng khi hết hạn hợp đồng, chuyển đổi thông thường và tiếp tục tuyển dụng.

 • Ngày công bố phát hành :2021/08/12
 • Ngày cập nhật :2021/08/15

Người lao động hoặc chủ thuê có thể nộp đơn lại để xin làm thủ tục chuyển đổi chủ trong vòng 60 ngày kể từ sau ngày 13/7/2021, nếu không nộp đơn trong thời gian quy định này, vẫn còn có cơ hội nộp đơn lên Bộ Lao động trong vòng 15 ngày sau thời hạn vượt quá quy định nêu trên, nhưng chỉ được 1 lần thôi. Và trong vòng 14 ngày kể từ ngày Bộ Lao động cấp văn bản chuyển đổi, phải làm thủ tục đăng ký chuyển đổi tại cơ quan dịch vụ việc làm của nhà nước.

 • Ngày công bố phát hành :2021/08/12
 • Ngày cập nhật :2021/08/15

Vui lòng làm thủ tục trên hệ thống ứng dụng trực tuyến về trường hợp nộp đơn lao động nước ngoài của Bộ lao động, bổ sung kết quả xét nghiệm PCR theo phương thức thay đổi dữ liệu, nhấp vào nút Tải lên tệp, chọn hạng mục “khác” ở dưới cùng, rồi tải lên kết quả xét nghiệm PCR là được rồi. Bộ Lao động cũng sẽ nhắc nhở chủ thuê hoặc công ty môi giới được ủy quyền tải lên kết quả PCR của lao động nước ngoài trên chuyên mục chuyển đổi chủ của hệ thống ứng dụng trực tuyến.

 • Ngày công bố phát hành :2021/08/12
 • Ngày cập nhật :2021/08/15

Nếu chủ thuê có ủy thác cơ quan dịch vụ việc làm tư nhân (gọi tắc là công ty môi giới) chăm sóc đời sống của người lao động, nếu không có sắp xếp người lao động đi làm xét nghiệm PRC trước 3 ngày kể từ ngày tiếp nhận người lao động, hoặc vì nhằm vào ngày nghỉ, cơ sở y tế địa phương không cung cấp dịch vụ xét nghiệm hoặc vì đã đủ số lượng người đăng ký, thì có thể dời lui thời gian xét nghiệm, tức là sau 3 ngày kể từ ngày tiếp nhận tuyển dụng người lao động, hoặc không bố trí một phòng một người cho người lao động trong lúc chờ đợi kết quả xét nghiệm PCR, thì công ty môi giới đã không làm tròn trách nhiệm, khiến cho chủ thuê vi phạm quy định, công ty môi giới sẽ bị phạt từ 60 ngàn đến 300 ngàn Đài tệ vì vi phạm quy định của khoản 15 mục 1 điều 40 Luật dịch vụ việc làm.

 • Ngày công bố phát hành :2021/08/12
 • Ngày cập nhật :2021/08/15

Nếu ngày cuối cùng hoãn xét nghiệm PCR lại rơi vào ngày nghỉ, cơ sở y tế địa phương không cung cấp dịch vụ xét nghiệm hoặc không thể đăng ký xét nghiệm, có thể dời đến ngày làm việc đầu tiên. Ví dụ: Chủ thuê mới tiếp nhận tuyển dụng lao động vào ngày 16/7 (thứ 6), ngày hôm đó số lượng người đặt hẹn xét nghiệm PCR tại bệnh viện lân cận đã kín chỗ, thứ 7, chủ nhật lại không làm việc, đáng lẽ chủ thuê mới phải sắp xếp xét nghiệm PCR vào ngày 18/7 (chủ nhật), nhưng chủ nhật bệnh viện địa phương không cung cấp dịch vụ xét nghiệm hoặc không đăng ký xét nghiệm được, chủ thuê mới trể nhất là vào ngày 19/7 (ngày làm việc đầu tiên) phải hoàn thành việc xét nghiệm cho người lao động.

 • Ngày công bố phát hành :2021/08/12
 • Ngày cập nhật :2021/08/15