跳至主要內容
:::
~
~

Căn cứ theo nguyên tắc chuyển đổi và quy định của luật này, từ ngày 1/7/2021, có thể nộp đơn lên Bộ Lao động xin chuyển đổi chủ sau khi hết hạn hợp đồng, tiếp tục thuê sau khi hết hạn, chuyển đổi thông thường hoặc tiếp tục thuê thông thường.

 • Ngày công bố phát hành :2021/08/11
 • Ngày cập nhật :2021/08/15

Từ ngày 1/7/2021, theo quy định trong văn bản giải thích ngày 23/11/2020 của Bộ Lao động, trong vòng 60 ngày từ sau ngày 1/7/2021, sẽ do chủ thuê củ hay LĐNN nộp đơn lên Bộ Lao động xin chuyển đổi chủ .

 • Ngày công bố phát hành :2021/08/11
 • Ngày cập nhật :2021/08/15

Từ ngày 1/7/2021, theo qui định trong văn bản giải thích ngày 23/11/2020 của Bộ Lao động, có thể nộp đơn lên Bộ Lao động xin chuyển đổi chủ.

 • Ngày công bố phát hành :2021/08/11
 • Ngày cập nhật :2021/08/15

Căn cứ theo nguyên tắc chuyển đổi và quy định của luật này, từ ngày 1/7/2021, có thể nộp đơn lên Bộ Lao động xin chuyển đổi chủ sau khi hết hạn hợp đồng, tiếp tục thuê sau khi hết hạn, chuyển đổi thông thường hoặc tiếp tục thuê thông thường.

 • Ngày công bố phát hành :2021/08/11
 • Ngày cập nhật :2021/08/15

Từ ngày 28/5/2021, thời gian cư trú tại Đài Loan của người nước ngoài ( bao gồm Trung Quốc, Hong Kong và Macau ) hết hạn sẽ tự động gia hạn thêm 30 ngày mà không cần phải làm thủ tục đăng ký gia hạn, không hạn chế số lần.Thời gian thực hiện biện pháp này kéo dài đến ngày 30 của tháng được công bố mức độ cảnh báo dịch giảm xuống cấp độ 2.

 • Ngày công bố phát hành :2021/08/11
 • Ngày cập nhật :2021/08/15

Được, đợi khi dịch bệnh thuyên giảm rồi làm đơn xin chuyển chủ hay đổi việc làm.

 • Ngày công bố phát hành :2021/08/11
 • Ngày cập nhật :2021/08/15

LĐNN được ở lại Đài Loan, đợi khi dịch bệnh thuyên giảm, sau khi nhận được chỉ thị của CECC thì nộp lại đơn xin chuyển đổi chủ hoặc đổi việc làm theo văn bản Phát triển Quản lý lao động số 1090514215 do Bộ Lao động công bố vào ngày 23/11/2020.

 • Ngày công bố phát hành :2021/08/11
 • Ngày cập nhật :2021/08/15

1. Nếu chủ thuê mới nộp đơn lên Bộ Lao động xin đổi chủ sau khi hết hạn hợp đồng sau ngày 6/6/2021, không được xét duyệt cấp giấy phép, LĐNN phải ở lại Đài Loan, đợi khi dịch bệnh thuyên giảm, sau khi nhận được chỉ thị của CECC thì nộp lại đơn xin chuyển đổi chủ hoặc đổi việc làm theo văn bản Phát triển Quản lý lao động số 1090514215 do Bộ Lao động công bố vào ngày 23/11/2020. 2. Theo chỉ thị của CECC, từ ngày 1/7/2021 khôi phục qui định chuyển đổi chủ cho khán hộ công gia đình và giúp việc gia đình người nước ngoài.

 • Ngày công bố phát hành :2021/08/11
 • Ngày cập nhật :2021/08/15

Nếu như Giấy phép thuê LĐNN hết hạn trong giai đoạn thực hiện chính sách tạm ngưng chuyển đổi chủ, để giữ nguồn nhân lực cho xí nghiệp hay gia đình, vẫn khích lệ chủ cũ nên tiếp tục thuê lao động khi hết hạn hợp đồng, đảm bảo quyền làm việc của LĐNN và chủ thuê.

 • Ngày công bố phát hành :2021/08/11
 • Ngày cập nhật :2021/08/15

Không cấp giấy phép và cấp phát giấy phép cho thuê lao động sau khi hết hạn hợp đồng trong một thời gian cho chủ thuê mới.Chủ thuê mới sẽ chịu trách nhiệm quản lý, chăm lo sinh hoạt cho LĐNN. Trên nguyên tắc, tạm ngưng chuyển đổi chủ theo công văn giải thích ngày 7/6/2021 của Bộ Lao động.

 • Ngày công bố phát hành :2021/08/11
 • Ngày cập nhật :2021/08/15

1. Chủ thuê mới nộp đơn lên Bộ Lao động xin chuyển đổi chủ sau khi hết hạn hợp đồng ngay và trước ngày 5/6/2021. Nếu chủ thuê mới phù hợp tư cách, Bộ Lao động sẽ cấp Giấy phép cho thuê lao động sau khi hết hạn hợp đồng. 2. Nếu chủ thuê mới không phù hợp tư cách thuê lao động, Bộ Lao động sẽ không cấp Giấy phép thuê lao động. Theo công văn giải thích ngày 7/6/2021 của Bộ Lao động, trên nguyên tắc LĐNN tạm ngừng chuyển đổi chủ. 3. Từ ngày 1/7/2021 khôi phục qui định chuyển đổi chủ cho khán hộ công gia đình và giúp việc gia đình người nước ngoài.

 • Ngày công bố phát hành :2021/08/11
 • Ngày cập nhật :2021/08/15

Không được. Từ ngày 6/6/2021 tạm ngưng nhận đơn xin chuyển chủ sau khi hết hạn hợp đồng, người đã nộp đơn xin đều không được cấp giấy phép. Trước khi hợp đồng thuê LĐNN hết hạn, chủ thuê chủ phải chuyển đổi phương thức cùng LĐNN đồng ý xin tiếp tục thuê LĐNN sau khi hợp đồng hết hạn. Nhưng từ ngày 1/7/2021 khôi phục qui định chuyển đổi chủ cho khán hộ công gia đình và giúp việc gia đình người nước ngoài.

 • Ngày công bố phát hành :2021/08/11
 • Ngày cập nhật :2021/08/15

Từ ngày 6/6/2021 tạm ngưng thụ lý đơn xin chuyển đổi chủ sau khi hết hợp đồng; người đã nộp đơn xin đều không được cấp giấy phép. Ngoài ra, từ ngày 1/7/2021 khôi phục qui định chuyển đổi chủ cho khán hộ công gia đình và giúp việc gia đình người nước ngoài.

 • Ngày công bố phát hành :2021/08/11
 • Ngày cập nhật :2021/08/15

Ngày tạm ngưng chuyển đổi chủ sau khi hết hạn hợp đồng là ngày " Nộp đơn " lên Bộ Lao động xin chuyển đổi chủ sau khi hết hạn hợp đồng. Từ ngày 6/6/2021, tạm ngưng thụ lý đơn xin chuyển đổi chủ; người đã nộp đơn đều không được cấp giấy phép. LĐNN được Bộ Lao động cấp giấy phép cho đổi chủ sau khi hết hạn hợp đồng vào trước và ngay ngày 5/6/2021 và từ ngày 1/7/2021 bắt đầu khôi phục qui định chuyển đổi chủ cho khán hộ công gia đình và giúp việc gia đình người nước ngoài, vẫn có thể tiếp tục làm thủ tục chuyển đổi chủ sau khi hợp đồng hết hạn.

 • Ngày công bố phát hành :2021/08/11
 • Ngày cập nhật :2021/08/15

Từ ngày 6/6/2021 mới bắt đầu nộp đơn xin Bộ Lao động chuyển đổi chủ sau khi hết hợp đồng, xin tạm ngưng, người làm thủ tục xin đổi chủ không được cấp giấy phép. Trước khi hợp đồng cũ hết hạn, chủ cũ và LĐNN nên nhanh chóng đồng ý tiếp tục thuê lao động sau khi hết hạn hợp đồng. Nhưng nếu LĐNN được Bộ Lao động cấp giấy phép cho đổi chủ sau khi hết hạn hợp đồng vào trước và ngay ngày 5/6/2021 hoặc từ ngày 1/7/2021 khôi phục qui định chuyển đổi chủ cho khán hộ công gia đình và giúp việc gia đình người nước ngoài, phải tiếp tục tiến hành chuyển đổi chủ sau khi hợp đồng hết hạn. Trước khi hợp đồng cũ hết hạn, chủ cũ phải chuyển đổi phương thức cùng LĐNN đồng ý xin tiếp tục thuê LĐNN sau khi hợp đồng hết hạn.

 • Ngày công bố phát hành :2021/08/11
 • Ngày cập nhật :2021/08/15